خبر   
رهنمودها   
بیانیه ها   
همایش ها   
برنامه ها   
مطالب مفید   
مهم   
سایت ها مراجع اعظام و مراکز شیعی   

ريشه‌هاي شبكه اسلام‌هراسي در آمريكا (قسمت سوم)
ريشه‌هاي شبكه اسلام‌هراسي در آمريكا (قسمت سوم)
قسمت سوم بخش دوم: بنيادهاي اهداء‌كننده كمكهاي مالي به شبكه اسلام هراسي همانطور كه قبلاً اشاره شد شريان فعاليتهاي شبكه اسلام هراسي در آمريكا را يك گروه كوچك و در عين حال با نفوذ سياسي و مالي بسيار قوي از بنيادهاي محافظه كارتشكيل مي‌دهد. اين بنيادها تامين‌كننده هزينه‌هاي سنگين و بودجه‌هاي كلان اين شبكه و موتور حركتي اطاق‌ها و انديشكده‌هاي فكري وابسته به جناح راست و راست افراطي و كارشناسان مروج اطلاعات و آگاهي‌هاي غلط و گمراه‌كننده در ارتباط با اسلام و بانيان ايجاد ترس، تنفر و وحشت از اسلام و مسلمانان درغرب و به ويژه آمريكا مي‌باشند. آنها اهداف خود را از يكسو از طريق تزريق تفكرات‌شان در كتابها، گزارشها، وب سايتها و وبلاگها و از سوي ديگر از طريق حضور و شركت فعال در مباحث، گفتگوها و سخنرانيهاي تبليغاتي ضد اسلامي در كنفرانسها، گردهمايي‌هاي مردمي و در تجمعات وابسته به گروههاي مذهبي جناح راست در آمريكا به سرانجام مي‌رسانند. اين بنيادها و اهداءكنندگان ثروتمند ضمناً يكي از منابع مالي و حاميان مستقيم به سايرگروههاي به اصطلاح مردمي ضد اسلام نيز مي‌باشند. در اين بخش هفت بنياد از مهم‌ترين بنيادهاي تامين‌كننده هزينه‌ها و حاميان اصلي شبكه اسلام‌هراسي مورد مطالعه , بررسي و ارزيابي قرار خواهند گرفت. اين مطالعه و تحقيق متعاقباً به جزئيات چگونگي دريافت سيل عظيم نقدينگي و كمكهاي مالي و همچنين نحوه تبليغات و انتشار اطلاعات و آگاهي‌هاي غلط و گمراه‌كننده اين شبكه در مورد اسلام و مسلمانان در سطح آمريكا خواهد پرداخت. كمكهاي اهدايي اين بنيادها برخي بطورمستقيم و مشخص صرف پروژه‌ها و طراحي برنامه‌هاي تشويق و ترويج اسلام هراسي و در اغلب موارد در حمايت از اهداف كلي‌تر و در غالب كمك به اطاقها، انديشكده‌هاي فكري (تينك‌تنك‌ها) و سازمانهاي به اصطلاح مردمي ضداسلامي به منظور گسترش هرچه بيشتر پيام نفرت و ترس و وحشت از اسلام و مسلمانان توزيع و هزينه مي‌گردد. در اين ميان برخي معتقدند كه اين بنيادها، طبق تعريف موجود از نحوه فعاليتهاي آنها، بنيادهاي خيريه هستند و كمكهاي آنها با نيت انسان‌دوستانه و در جهت بهبود سلامت كودكان و ايجاد يك جامعه برابر هزينه و توزيع مي‌گردد و هيچ اطلاعي از سوءاستفاده‌هايي كه از كمكهاي مالي آنها در جهت ترويج و تبليغ نفرت و تنفر صورت مي‌پذيرد، ندارند. علي‌ايحال آنچه در اين رابطه حائز اهميت است اينست كه اين كمكها خواسته و يا ناخواسته (كه ناخواسته بودن آنها واقعاً جاي تامل است) در جهت گسترش فرهنگ و پيام نفرت و تنفر و ترويج اطلاعات گمراه‌كننده و ايجاد ترس و وحشت در مورد اسلام و مسلمانان هزينه مي‌شود، لذا چنين حمايت‌هاي مالي از يك شبكه و گروه كوچك با نفوذ كه كارش ترويج اسلام هراسي و نفرت است امري كاملاً غيرعادي و قابل تعمق بوده و با اصول بنيادي و قانون اساسي آمريكا مبني بركسرت‌گرايي و آزادي مذهبي مغاير و كاملاً در تضاد است. عليرغم ادعاي بشردوستانه بودن فعاليتهاي اين بنيادهاي به اصطلاح خيريه و كمك‌هاي مالي‌شان به حل معضل كودكان و نابرابريهاي اجتماعي، براساس اسناد ثبت شده در اداره درآمدهاي مالي داخلي آمريكا IRS كه آخرين بار در سال 2009 (88ش) در دسترس عموم قرار گرفت و پس از آن به دلايل نامعلوم هيچ اطلاع ديگري از چگونگي نحوه انجام اين كمكها استخراج نگرديده است، اين بنيادهاي به اصطلاح خيريه بين سالهاي 2001 الي 2009 (88-80ش) بيشترين كمك‌ها و حمايت مالي را به اطاقهاي فكري و گروه‌هاي مبلغ اسلام هراسي در آمريكا نموده‌اند. برخي از اين سازمانها از جمله بنياد "ريچارد ملون اسكايف" و بنياد "ليندي" و "هري برادلي" كمكهاي مالي‌شان را مجموعا به انگيزه‌هاي محافظه‌كارانه اختصاص داده‌اند. براي نمونه بنياد ريچارد ملون اسكايف درسال 2009 (88ش) مبلغ 550 هزاردلار به موسسه آمريكن اينترپرايز و بنياد ليندي و هري براولي مبلغ 4/45 ميليون دلار به جامعه فدراليست Federal Security كمك مالي كرده‌اند. در عين حال برخي ديگر كمكهاي خود را بشردوستانه و در جهت تلاش براي دستيابي به برابري و آزاديهاي مذهبي توصيف مي‌كنند. يكي از اين بنيادها، "بنياد راسل بيرئي" است كه فقط درسال 2009 (88ش) چيزي بالغ بر 145 هزاردلار به مركز صهيونيستي "صندوق جديد اسرائيل" New Israel Fund كمك مالي كرده است. در اين ميان ساير سازمانها و بنيادهاي ديگرازجمله "صندوق اهداءكنندگان سرمايه" بخش اعظم كمكهاي مالي خود را صرف اهداف جناح راست و راست افراطي و در بسياري موارد به سازمانها و گروههاي مروج اسلام هراسي اختصاص داده و از بيان و يا اظهار شفاف و صريح آن نيز هيچ ابايي ندارند. چند سازمان و بنياد عمده آمريكايي به لحاظ اهداء كمكهاي مالي به شبكه اسلام هراسي در اين بخش هفت سازمان به اصطلاح خيريه آمريكايي كه بيشترين كمك و حمايت‌هاي مالي را در اختيار شبكه اسلام هراسي و ترويج اهداف تنفر و نفرت از اسلام و مسلمانان در جامعه آمريكا نموده اند، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. 1 - صندوق اهداءكنندگان سرمايه Donor Capital Fund صندوق اهداءكنندگان سرمايه يك سازمان حمايتي وابسته به اتحاديه اهداءكنندگان تحت عنوان "صندوق مشاوره اهداءكنندگان" مي‌باشد. كار اين صندوق تعيين و تامين بودجه كمكهاي مالي موردنظر اهداءكنندگان براساس اهداف و جهت‌گيريهاي سياسي آنها مي‌باشند. ضمناً براساس مفاد مندرج در اساسنامه اين بنياد نام اهداءكنندگان كمكهاي مالي به اين صندوق سري بوده و هرگز نبايد فاش گردد. لذا رديابي كمكهاي اهدايي صندوق بسيار مشكل است. حداقل مبلغ اهدايي براي عضويت در اين صندوق يك ميليون دلار است. حوزه فعاليتي اين صندوق شامل تسهيل در ارائه كمكهاي ظاهراً بشردوستانه در سطح وسيع در ميان رسته‌ها و گروههاي خيريه عمومي متعهد به آزادي و ليبراليسم و همچنين سازمانهاي خيريه مشوق و مروج ابتكارات براي بهبود خصوصي‌سازي به جاي برنامه‌هاي دولتي مي‌باشد. هيئت مديره صندوق اهداءكنندگان سرمايه چند نفرسرمايه‌دار كاملاً شناخته شده محافظه‌كار مي‌باشند. اداره اين صندوق در اختيار "آدام ميرسون" (Adam Meyerson) رئيس ميزگرد بشردوستي، كه يك انجمن ملي متشكل از اهداءكنندگان و هيئت امناء است، مي‌باشد. علاوه بر آدام ميرسون، "كريستوفر دي مات" (Christopher Demuth) عضو ارشد موسسه آمريكن اينترپرايز كه يك موسسه شديداً محافظه‌كار و داراي تاريخچه دايه‌داري و ترويج سياست خارجي تهاجمي ايالات متحده آمريكا در واشنگتن دي‌سي است نيز عضو ديگر هيئت مديره مي‌باشد. ضمناً همكار وي "استيون هي ورد" (Steven Hayward) نيز از اعضاي ديگر هيئت امناء صندوق است. ساير اعضاي اين هيئت عبارتند از "كريسن آلن مورن" (Kris Alan Mouren) سرپرست ارشد موسسه اكتون (Acton Institute) كه يك اطاق فكري مسيحي محافظه‌كار است، "ويليام اچ ميلور" (William H.Mellor) رئيس موسسه براي عدالت (Institute for Justice) كه يك شركت حقوقي حامي منافع آزاديخواهي‌هاي عمومي است، "استيفن مور" (Stephen Moore) اقتصاددان محافظه‌كار و سرمقاله‌نويس وال استريت ژورنال و "جان ون كنون" (John A.Von Kannon) معاون بنياد هريتج (Heritage Foundation) كه نماينده محافظه‌كارترين اطاقهاي فكري مستقر در ايالات متحده آمريكاست مي‌باشند. صندوق اهداءكنندگان سرمايه فقط درسال 2009 (88ش) حدود بيش از 60 ميليون دلار به گروهها و سازمانهاي اصلي جريان محافظه‌كاري در آمريكا و از جمله 2/7 ميليون دلار به موسسه آمريكن اينترپرايز، 1/1 ميليون دلار به بنياد آمريكايي ضد نظارتي براي پيشرفت The anti-regulation American for prosperity Foundations، 2/3 ميليون دلار به "اتحاديه سام آدامز" (Sam Adams Alliance) (اتحاديه‌اي كه مدعي آگاهي بخشيدن نسبت به اصول بازار آزاد و سياست است)، 2/2 ميليون دلار به موسسه هارتلند (Heartland Institute) (موسسه ظاهراً مدافع اصول بازار آزاد و شريك تجاري فيليپ موريس سازنده سيگار)، 2/6 ميليون دلار به شبكه سياستهاي دولت The state Policy) (Network (شبكه واطاق فكري حامي بازارآزاد)، 1/3 ميليون به جامعه حاميان دولت فدرال (The Federalist Society) كه سازماني محافظه‌كار و مروج و مشوق مداخله در قانون اساسي است كمك مالي ارائه نموده است. صندوق اهداءكنندگان سرمايه درعين حال ازسال 2007 الي 2009 (88-86ش) بالغ بر 21 ميليون و 320 هزار دلار به گروههاي مروج و مشوق اسلام هراسي كمك مالي كرده است. و لذا از اين بابت در صدر هفت بنياد كمك‌كننده مالي از سازمانها و گروه‌هاي اسلام هراس در آمريكا قرار دارد. اين كمكهاي مالي بطور مشخص و مستقيم در اختيار انجمن خاورميانه (Middle East Forum)، صندوق كلاريون (Clarion Fund)، پروژه تحقيقاتي تروريسم (Investigation Project on terrorist) و مركز آزادي ديويد هوروويتس (David Harowitz Foundation) قرار گرفته است. صندوق اهداءكنندگان سرمايه فقط درسال 2008 (87ش) به تنهايي مبلغي بالغ بر 17 ميليون دلار به صندوق كلاريون كمك مالي كرده است. (جهت مزيد اطلاع، صندوق كلاريون يك نهاد اسرائيلي آمريكايي كاملاً صهيونيستي و سازنده فيلم‌هاي جنجالي ضداسلامي و اسلام ستيزانه در آمريكا مي‌باشد. اين نهاد به ويژه در ميان قشر دانشگاهي در اين كشور بسيار فعال است. بنا به گزارش هافينگتون پست، صندوق كلاريون يك سازمان غيرانتفاعي وابسته به احزاب راست اسرائيل و آمريكا مي‌باشد و در زمينه ساخت فيلم‌هاي مستند جنجالي ضد اسلامي فعاليت مي‌نمايد. اين صندوق در سال 1985 (1364ش) توسط "رافايل شور" خاخام محافظه‌كار اسرائيلي تاسيس و با هدف معرفي اسلام بعنوان يك تهديد جهاني پا به عرصه فعاليت گذارد. برخي از اعضاي مشورتي اين نهاد ضد اسلامي شامل برخي از نئومحافظه‌كاران راست افراطي و سياست‌مداران جنگ‌طلب از جمله فرانك گافني، دنيل پايپز، ژودي ياسر، كلارلوپز، هارولدرود، يان شارون وسارا استرن مي‌باشند.) بنابه اظهار "پم مارتين" (Pam Marten) در نشريه "كانتر پانچ" صندوق كلاريون بزرگترين دريافت‌كننده كمكهاي سخاوتمندانه ازصندوق اهداء كنندگان سرمايه مي‌باشد. درواقع اين صندوق تامين‌كننده 96 درصد ازكل كمكهاي داده شده به صندوق كلاريون درسال 2008 مي‌باشد. براساس تحقيقات صورت گرفته توسط وب سايت Salon.com، كمك 17 ميليون دلاري صندوق اهداء كنندگان سرمايه به صندوق كلاريون از طريق يك منبع ناشناس و يك تاجر شيكاگويي به نام "بارر سيد" (Barre seid) و به منظور كمك به تهيه و توزيع دي‌وي‌دي DVD "وسواس: جنگ اسلام افراطي عليه غرب" پرداخت گرديده است. شايان ذكر است كه دي وي دي مذكور قبل از انتخابات سال 2008 (87ش) بين 28 ميليون نفر در ايالتهاي كليدي آمريكا كه داراي نوسان رأي مي‌باشند توزيع و پخش گرديده است. اين دي‌وي‌دي بنا به اظهار "تام ترنتو" (Tom Trento) سرپرست شوراي امنيت ايالت فلوريدا كه يكي ازتوزيع كنندگان اصلي آن درسال 2008 مي‌باشد "يكي از قوي‌ترين و مؤثرترين كارهاي رسانه‌اي در ارتباط با متقاعد كردن خطر تهديد اسلام در ميان مردم آمريكا درپنج سال گذشته بوده است." 2 - بنياد ريچارد ملون اسكايف Richard Melon Scaife Foundation "ريچارد ملون اسكايف" ميلياردر معروف به "پدر تامين بودجه جناح راست" مشهور است. او يكي از حاميان اصلي و از جمله بزرگترين كمك دهندگان مالي به اهداف و آرمانهاي محافظه‌كارانه و ضد اسلامي جناح راست از طريق كمك به اطاقهاي فكري، بنيادها و گروههاي همفكر و حامي و مدافع جريان اسلام‌هراسي مي‌باشد. كمكهاي وي از طريق سه بنياد "سارا اسكايف" (Sara Scaife)، "كارتاژ" (Carthage) "والگني" (Allegheny) دراختيار اين اهداف و آرمانها گذارده مي‌شود. ريچارد ملون وارث اصلي ثروت خانوادگي ملون به ارزش تقريبي 1/2 ميليارد دلار شامل بانك خانوادگي، تاسيسات و چاههاي نفتي و ذخاير آلومينيوم مي‌باشد. ملون اسكايف درحال حاضر علاوه بر مديريت و اداره سه بنياد فوق‌الذكر، معاونت بنياد هريتج را نيز عهده‌دار و از رابطه بسيار خوب و نزديكي با اين اطاق فكري محافظه‌كار برخوردار است. اين در حاليست كه براساس آخرين اسناد مالياتي، آقاي "ادوين فولينر" (Edwin Feulner) رئيس بنياد هريتج علاوه بر رياست اين بنياد عضو هيئت امناء بنياد سارا اسكايف نيزمي باشد. بنياد سارا اسكايف فقط در سال 2009 (88ش)، مبلغ 550 هزار دلار به موسسه محافظه‌كار آمريكن اينترپرايز، 125 هزاردلار به شوراي "جنگ طلب" سياست خارجي آمريكا و 40هزار دلار به مجلات و نشريات نومحافظه‌كار و انتشارات آنها در اينترنت كمك مالي كرده است. و اين در حالي است كه بنياد ريچارد ملون اسكايف بين سالهاي 2001 الي 2009 علاوه بر كمكهايي كه بنيادها و گروههاي محافظه‌كار و جناح راست نموده است مبلغي بالغ بر 7 ميليون دلار (7 ميليون و 875 هزار دلار) به فعاليتهاي گروهها و مراكز اسلام‌هراس در آمريكا شامل 2 ميليون و 900 هزار دلار به مركز سياستهاي امنيتي، 1 ميليون و 575 هزار دلار به بنياد مقابله با تروريسم و 3 ميليون و 400 هزاردلار به مركز به اصطلاح آزادي هورويتس كمك مالي كرده است. 3 - بنياد ليندي و هري برادلي Lynde and harry Bradle Foundation اين بنياد ميراث دو برادر به نامهاي "ليندي" و "هري برادلي" مي‌باشد. اين دو ضمناً از مؤسسان شركت "آلن برادلي" كه يك كارخانه توليدكننده اتوماسيون است نيز مي‌باشند. بنياد برادلي يكي از بنيادهاي حمايت‌كننده از فعاليتهاي نهادينه محافظه‌كارانه در آمريكاست. برنامه‌هاي اين بنياد براساس آنچه در وب سايت آنها مندرج است ظاهراً در جهت حمايت و تشويق شايسته‌سالاري دولتي، پويا نمودن بازار براي فعاليتهاي اقتصادي، حمايت از فعاليتهاي فكري و فرهنگي و دفاع از ايده‌ها و مؤسسات آمريكايي در داخل و خارج از مركزهاي اين كشور مي‌باشد ولي عملاً در خدمت اهداف جريان تند و محافظه‌كارانه و ترويج و تبليغ اسلام‌هراسي در آمريكاست. بنياد برادلي سالانه ميليونها دلار به جريانهاي اصلي و اطاقهاي فكري محافظه‌كار از جمله "موسسه كاتو" (Cato Institution)، "جامعه حاميان دولت فدرال" (The Federalist Society)، "موسسه هريتج" (Heritage Foundation)، "موسسه هوور" (Hoover Institute)، "موسسه ارزشهاي آمريكايي" (Institute for American Values)، و "موسسه هودسن" (Hudson Institute) كمك مالي مي‌نمايد. اين بنياد بين سالهاي 2001 الي 2005 مبلغي بالغ بر 1/2 ميليون دلار به پروژه قرن جديد آمريكا Project for new American century كه يكي از اطاقهاي فكري تاسيس شده درزمان رياست جمهوري جورج دبليوبوش مي‌باشد كمك مالي نموده است. اين اطاق فكري يكي از انديشكده‌هاي حامي و كمك دهنده به توسعة نظامي و سياست خارجي جنگ‌طلبانه دولت وي بوده و كماكان نيز در همين راستا فعاليت مي‌نمايد. هيئت مديره بنياد برادلي شامل مجموعه‌اي محافظه‌كاران صاحب‌نام و شناخته شده از جمله ستون‌نويس معروف "جورج فردريك ويل" (George F.Will)، "تري كونسايدن" (Terry Considine) رئيس اجرايي صنعت خانه‌سازي Aimco، "ديويد وي يوهلين" (David V.Uihlin) رئيس بنياد خيريه يوهلين و "ويلسون" كه يك بنياد شديداً محافظه‌كار است، "مايكل دبليوگريب" (Michael W.Grebe) رئيس و سرپرست بنياد "مايكل دبليو گريب"، "رابرت پي. جورج" (Robert P.George) پروفسور دانشگاه پرينستون (نامبرده بنا به تشريح نيويورك تايمز يكي از بانفوذترين متفكران مسيحي محافظه‌كار در آمريكاست)، "دنيس جي كويستر" (Dennis G.Kuester) رئيس بنياد مارشال ولسلي، "سان دبليو اوروجوينر" (San w.orr jr).. رئيس شركت كاغذ سازي، "توماس ال اسمال وود" , "دنيس جي كويستر" (Dennis G.Kuester) رئيس بنياد مارشال ولسلي، "سن دبليو اوررجوينر" (San w.orr.jr) رئيس شركت كاغذسازي، "توماس ال اسمال وو" (Thomas L.small wood) دادستان شهر اليزابت تاون در ايالت كنتاكي، و "باب اسميت" (Bob Smith) رئيس مدارس كاتوليك ميلواكي مي‌باشند. بنياد برادلي ازسال 2001 الي 2009 بيش از 5 ميليون و 370 هزار دلار كمك مالي به فعاليتهاي آتش‌افروزانه شبكه‌هاي اسلام هراسي در ايالات متحده آمريكا نموده است. اين كمكها شامل 350 هزاردلار به انجمن خاورميانه، 815 هزار دلار به مركزسياست امنيتي، و 4 ميليون و 250 هزار دلار به مركز آزادي ديويد هوروويتس مي‌باشد. * صندوق كلاريون يك نهاد اسرائيلي آمريكايي كاملاً صهيونيستي و سازنده فيلم‌هاي جنجالي ضداسلامي و اسلام ستيزانه در آمريكا مي‌باشد * "ريچارد ملون اسكايف" ميلياردر معروف به "پدر تامين بودجه جناح راست" مشهور است. او يكي از حاميان اصلي و از جمله بزرگترين كمك دهندگان مالي به اهداف و آرمانهاي محافظه‌كارانه و ضد اسلامي جناح راست از طريق كمك به اطاقهاي فكري، بنيادها و گروههاي همفكر و حامي و مدافع جريان اسلام‌هراسي مي‌باشد http://www.jomhourieslami.com/1393/13930828/13930828_09_jomhori_islami_siasi_0001.html

  نظر شما:
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر: